REFERENCE IZVAJALCA:
Izvajata Leonida in dr. Albert Mrgole. Zakonca, starša 4 otrok, sistemska družinska terapevta in Imago terapevta, z izkušnjami več kot 500 individualnih družinskih terapij, od leta 2005 že uspešno vodita izkustvene treninge za starše in partnerje Modri ključ, številne publikacije in članki v strokovnih in poljudnih revijah, supervizijske izkušnje, knjiga Kam z mularijo?, izkušnje pri delu z mladimi.
Prednost izvajalcev je njuna usmerjenost na konkretne izkušnje konkretnih ljudi, ki se udeležijo treninga.

(Preventivne delavnice komunikacije s starši za zadnjo triado OŠ, za srednješolce / OIV)

Delavnice v zadnji triadi osnovne šole in za dijake, dijakinje srednjih šol

Delo z mladimi je zasnovano na predpostavki, da se vse stiske in dileme odraščajoče mladine porajajo v dinamiki družinskih odnosov, kjer prihaja do izgube medsebojnega zaupanja, do konfliktov in posledično do umikanja mladih v druge svetove in iskanja nadomestnih zadovoljitev prek izhodov, kot so iskanje utehe v opojnih substancah, naslonitvi na vplive vrstniških skupin in umik v okolja, ki imajo škodljive vplive.
Delavnice so namenjene šolskim razredom v zadnji triadi osnovne šole (7. 8. in 9 razredi) in srednješolskim razredom.
Na delavnicah z odraščajočimi mladimi obravnavamo načine komunikacije s starši, s katerimi so mladi soočeni ob svojih stiskah odraščanja. Naučimo jih (jim pokažemo), da obstajajo drugačne možnosti sporočanja, ki ne vodijo nujno v konflikt z odraslimi (tako doma kot v šoli).
Udeleženci spoznajo načine sporočanja svojih potreb, spoznajo tudi razmišljanja in skrbi svojih staršev (skrbnikov) in dobijo nastavke za sodelovanje pri medsebojnem razumevanju.
Na konkretnih primerih imajo možnost učenja konkretnih veščin in preverjanja naučenega na lastni koži.

Cilji
Mladim pokazati, da je izbira poti v zasvojenost in zlorabo opojnih substanc ena od njihovih izbir v trenutkih, ko ne najdejo in ne znajo izbrati boljše alternative.
Naučiti mlade, kako izražati svoje potrebe v okolju družinske dinamike (na konkretnih zgledih).
Mladim pokazati možnosti izbire konstruktivnih rešitev v konfliktnih družinskih situacijah.
Mlade naučiti razmišljanja o (vsaj) dveh različnih generacijskih perspektivah v konfliktnih situacijah in jih opremiti za razumevanje in empatijo do njim nasprotnih stališč ali prepričanj.
Mladim pokazati, da obstajajo bolj konstruktivne poti (tudi ustanove, kjer lahko dobijo ustrezno pomoč) v situacijah, ko jim zmanjkuje upanja.
Mlade opremiti, da bodo po svojih možnostih konstruktivno prispevali pri ohranjanju funkcionalnih odnosov v družinah.
Opremiti mlade z vsebinami, ki prispevajo pri gradnji zavestne osebnosti, odgovornosti, samopodobe, postavljanja življenjskih ciljev in osebnih perspektiv, vrednotnih svetov.
Opremiti mlade z izkušnjami, ki pomenijo dobre upe v primerih in situacijah, ko jim zmanjkuje življenjskega optimizma – zlasti v situacijah, ki jim pomenijo vsakdanje ali življenjske obremenitve. Opremiti jih s strategijami za reševanje in izbiro konstruktivnih rešitev, namesto za beg v umik, depresivnost ali tolažbo z opojnimi substancami. Naučiti jih možnosti za »preokvirjanje« situacij iz brezupnih v optimistične.
Naučiti mlade razumeti pomen čustev in praktično (iz njihovih aktualnih primerov) pokazati učinkovite načine komunikacije (zlasti z bližnjimi in pomembnimi drugimi ter avtoritetami) v situacijah, ko so prisotna čustva, zlasti intenzivna in manj običajna čustva. Obvladovanje stresa, jeze, agresivnosti, razburjenosti, občutkov krivičnosti, nepravičnosti, razočaranj…

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ZA SREDNJEŠOLCE

Okrepčevalnica® za rast osebnosti v času odraščanja

CILJI:
Mladi se v času odraščanja srečajo s celo vrsto izzivov vsakdanjega življenja, na katere niso pripravljeni. Pri tem uporabljajo strategije, ki jih velikokrat stanejo zaupanja v sebe in se posledično soočajo z razočaranji, ki imajo daljnosežne posledice na osebno rast. Udeležba mlade opremi za soočanje z vsakdanjimi in pomembnimi življenjskimi temami na manj boleč način, z bolj konstruktivnimi načini in jih nagovori v smeri zrelejšega in bolj odgovornega ravnanja do sebe.

VSEBINE:
Primeri, v katerih se mladi lahko učijo različnih možnosti: kako se postaviti zase, kako izdelati cilje v svojem življenju, kako prepoznati in uveljaviti svoje potenciale, zavedanje lastnih moči, kako se motivirati za delo v šoli (kaj vse lahko vpliva na samomotiviranost), kako uspešno komunicirati s starejšimi, da nas bodo slišali, katere veščine so pomembne za življenje in kako pridemo do njih, kako reševati izkušnje v navezavah z drugimi in kako se lahko učimo iz spodletelih primerov na lastni koži, katere so uspešne strategije za uspešnost v šoli, reševanje dilem med iluzijami in realnostjo. Vsakdanje situacije, v katerih lažje pokažemo svojo samostojnost. Zavedanje vzorcev in prepričanj, ki so nam jih posredovali v primarni družini je pomembno za gradnjo lastne identitete. Kje in kako lahko manj funkcionalne vzorce spremenimo?
Vsak udeleženec ima možnost, da predlaga teme, ki so najbliže svetu njegovih ali njenih izkušenj.

NAČIN IZVAJANJA:
Praktične vaje, simulacije vsakdanjih realnih situacij, učenje zavzemanja drugačnih perspektiv, igranje vlog, sistemsko vodenje komunikacije, demonstracije učinkovitih komunikacijskih in drugih pristopov v medsebojnih odnosih, demonstracija lastnih primerov dobre prakse.
Učenje poteka na primerih najbolj značilnih situacij, brez teorije in je uporabno takoj in na dolgi rok.
Delo poteka v skupini z aktivno udeležbo vseh, kar krepi medsebojno razumevanje v skupini in posreduje izkušnjo sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugačnih stališč in prepričanj. Spoznanja, do katerih pridejo udeleženci individualno postanejo skupna spoznanja in obogatijo vsakega udeleženca posebej.

VELIKOST SKUPINE: 20 – 30 udeležencev, 15 ur.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru

PRIPOMOČKI: tabla, pisala in zvezki za udeležence, ostala delovna gradiva pripravi in zagotovi izvajalec.

Okrepčevalnica® za razumevanje razredne dinamike: izboljšanje klime v razredu

CILJI:
Razred je sistem različnih ljudi, z različnimi prepričanji in različno umestitvijo na položajih moči, z različnimi vedenjskimi vzorci in drugimi vplivi okolja, iz katerega izhajajo. Bivanje skupaj pomeni nenehno učenje, kako iskati kompromise, kako zadovoljiti potrebe vsakega člana sistema in kako zagotoviti sodelovalno vzdušje, ki stimulira k boljšemu šolskemu počutju in uspešnejšemu delu. Razumevanje razredne dinamike in spremembe manj funkcionalnih vedenjskih vzorcev, prepričanj ali navad vodi k boljšemu počutju in opremi udeležence, da v bodoče učinkoviteje rešujejo zadrege življenja v skupini. Uporabno tudi za druge oblike skupin (interesne, stanovske, delovne).

VSEBINE:
Določitev vsebin izhaja iz analize značilnosti delovanja vsake skupine posebej in je specifična glede identificiranih potreb članov skupine, njihove medsebojne dinamike, virov moči in pripravljenosti za spremembe.

NAČIN IZVAJANJA:
Izvedba izhaja iz opazovanja skupinskega funkcioniranja. Na tej podlagi izdelamo konkreten načrt izvajanja skupinske aktivnosti, v katerih se vloge in odnosi postavijo v novih perspektivah. Delo poteka kot neformalno projektno delo, ob katerem poteka tudi učenje socialnih kompetenc in reševanje zapletov v medsebojnih interakcijah. Udeleženci se seznanijo z možnostmi povezovalnih strategij, ki jih v nadaljevanju lahko izbirajo in samostojno nadgrajujejo.

VELIKOST SKUPINE: 20 – 30 udeležencev.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru, za učinkovito spremembo priporočamo najmanj 5 sklopov po 5 ur.

PRIPOMOČKI: tabla, pisala in zvezki za udeležence, ostala delovna gradiva pripravi in zagotovi izvajalec.

Okrepčevalnica® za načrtovanje življenja v družini: temelji dobrega delovanja družine

CILJI:
Šole za učenje medsebojnih odnosov in pripravo za funkcionalno partnersko in družinsko življenje ni. Veščine, ki jih ljudje uporabljamo za življenje v dvoje ali v družini, pridobimo v družinah, od koder prihajamo. Za dobro delovanje družinskega sistema obstajajo oporniki, na katere se lahko mladi pripravijo vnaprej. Opremljenost z veščinami, ki zagotavljajo funkcionalne medsebojne odnose v družini, brez dvoma vodi v bolj kakovostno življenje v sedanjih in prihodnjih družinah.

VSEBINE:
Ogled razvojnega kroga družinskega življenja in prepoznavanje njegovih tipičnih značilnosti na primerih iz lastnega življenja. Prepoznavanje potreb vseh družinskih članov v različnih razvojnih obdobjih. Elementi, ki vplivajo na delovanje družinskega sistema.

NAČIN IZVAJANJA:
Demonstracija konkretnih vaj komunikacije. Delovna gradiva za raziskovanje lastnih vzorcev. Delo v skupini, igre vlog, komentar v krogu.

VELIKOST SKUPINE: 20 – 30 udeležencev

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru, 15 ur.

PRIPOMOČKI: tabla, pisala in zvezki za udeležence, ostala delovna gradiva pripravi in zagotovi izvajalec.

Okrepčevalnica ® za kvalitetno partnerstvo: situacije in pravila funkcionalnega partnerskega odnosa

CILJI:
Čas odraščanja je čas prvih izkušenj v navezovanju na drugo osebo, to so izkušnje prvih ljubezni, ki gradijo podlago za prihodnje izkušnje. Partnerstvo je prav tako odnos, ki ima svoje zakonitosti. Pridobljene veščine bodo mladim omogočile, da bodo lažje razumeli zaplete v partnerskih situacijah in se opremili za funkcionalne in trdne medsebojne zveze.

VSEBINE:
Vaje za razumevanje notranjega dogajanja na dveh nasprotnih bregovih. Analiza procesa in vedenj, s katerimi si povzročamo medsebojne frustracije. Vaje komunikacijskih tehnik, ki vodijo do medsebojnega razumevanja in empatije.

NAČIN IZVAJANJA:
Delo v skupini, delo na konkretnih primerih, ki so lahko demonstracijski ali primeri, ki jih izpostavijo udeleženci. Igra vlog in učenje neposredno. Veščine, ki jih udeleženci na tak način pridobijo so uporabne takoj in na dolgi rok.

VELIKOST SKUPINE: 20 – 30 udeležencev.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru, 15 ur.

PRIPOMOČKI: tabla, pisala in zvezki za udeležence, ostala delovna gradiva pripravi in zagotovi izvajalec.

Okrepčevalnica® za preživetje v družini: komunikacija mladih s starši

CILJI:
Številni mladi se v času odraščanja s starši zapletejo v vzorce medsebojnih odnosov, v katerih se medsebojno odtujijo in za vedno izgubijo medsebojni stik. Čas pubertete je zelo občutljiv čas za ohranjanje medsebojne povezanosti v družini, kar je naprej zelo pomemben vir za dobro počutje, zdravje in osebnostni razvoj. Cilj treninga je pokazati na vzorce in najbolj tipične zaplete v medsebojnih odnosih med mladimi in starši ali drugimi pomembnimi odraslimi (učitelji, trenerji), kjer se lahko mladi naučijo konkretnih načinov za bolj učinkovito in manj konfliktno komunikacijo. Cilj je daljnosežen. Z naučenimi vedenji bodo mladi vplivali, da bodo prihodnje generacije ostale v tem obdobju bolj povezane in bodo komunicirale na bolj medsebojno razumevajoč način, z manj izključevanja temeljnih potreb in z več vzpodbujanja medsebojnih dobrih upov.

VSEBINE:
Vaje v tehniki komunikacije, ki vodi do empatije in medsebojnega upoštevanja. Izbrani primeri iz situacij, ki so najbolj tipične za nastajanje zapletov in nerazumevanja med starši in odraščajočimi mladimi.
Oris sprememb in novih potreb razvojnega obdobja odraščanja in vseh družinskih članov, potrebne prilagoditve na novo obdobje odraščanja in vzorci, ki jih pri tem uporabljamo. Funkcionalni in manj funkcionalni vzorci. Kako do sprememb?

NAČIN IZVAJANJA: Delo v skupini na konkretnih primerih iz vsakdanjega življenja. Vaje v parih in v skupini. Delo na primerih poteka s spoštovanjem prostovoljnega sodelovanja in brez prisile. Delo ima značilnosti treninga veščin, s katerimi so udeleženci opremljeni za takojšnje delovanje v življenju.

VELIKOST SKUPINE: 20 – 30 udeležencev

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: po dogovoru, 15 ur.

PRIPOMOČKI: tabla, pisala in zvezki za udeležence, ostala delovna gradiva pripravi in zagotovi izvajalec.

 

Start typing and press Enter to search

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki bodo vašo uporabniško izkušnjo naredili slajšo. Več informacij

Na strani uporabljamo piškotke, da vam lepše prikažemo vsebino in merimo obiskanost. Če boste uporabljali stran brez spremembe nastavitev piškotkov se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri