UČINKOVITA KOMUNIKACIJA  V STRESNIH SITUACIJAH V ŠOLI

Opis:
Učitelji so pri svojem delu izpostavljeni situacijam, na katere niso vnaprej pripravljeni. To so situacije, ki nastopijo kot presenečenje in navadno jih spremlja povečana čustvena odzivnost. Gre za primere, ki jih označujemo za »težje ali težavne« in nastajajo na različne načine. Eni so, ko moramo staršem sporočiti neprijetne informacije o otrocih, ko starši ne znajo slišati, kar bi jim želeli sporočiti. Lahko so to tudi situacije, ko se učitelji zapletejo v konflikt z učenci ali morajo posredovati v konfliktu med učenci. Tretji sklop pa predstavljajo zapleti pri komunikaciji v kolektivu, med različnimi nivoji, službami ali s kolegi.

Način dela:
Predstavili bomo komunikacijske tehnike za izbrane konkretne primere, ki jih bodo udeleženci lahko vadili na način učenja na sebi. Brez teorije, zgolj aktivna udeležba in vaje, s katerimi bodo udeleženci usposobljeni za uporabo prikazanih tehnik.

Izvedba in organizacija:
Ena skupina (posebej predmetna in posebej razredna stopnja) od 9h do 15h; vmesni 30′ odmor za kosilo.
Priporočljivo število udeležencev: 20
Prostorski pogoj: učilnica z namestitvijo stolov v krogu, demonstracijska tabla

 

 

REŠEVANJE TEŽJIH PRAKTIČNIH PRIMEROV V KOLEKTIVU

Opis:
Ob primerih, ki pomenijo frustracijo za delo, se v kolektivu navadno polarizirajo mnenja, nastajajo tabori in skupine, ki ne delijo enotnega mnenja. Tako nastajajo razjede v povezanosti kolektiva, oblikujejo se skupine, kjer eni zastopajo dominantna prepričanja, drugi se v tišini ne strinjajo. Učinek je navadno v pomanjkanju kohezivnosti in neučinkovitem sodelovanju. To se navadno pozna tudi na klimi celotne šole. Vplivi so na izgorevanje, večjo občutljivost za stres, posledično večje število bolniških odsotnosti. Učinki se spletajo v začarani krog, ki pomeni v življenju vsakega učitelja z vsakim letom več slabe volje in apatičnosti pri delu.

Način dela:
Na seminarju bomo demonstrirali in praktično preizkusili način komunikacije v skupini, ki preprečuje nesporazume in zagotavlja vsem udeležencem, da slišijo druge in so sami slišani. Gre za način, ki je uporaben zlasti v manjših delovnih skupinah (aktivi, razredni učiteljski zbor, tematske delovne skupine) in omogoča, da se skupno mnenje ustvari na način vzajemne empatije ob soudeleženosti vseh.
Učinek uporabe komunikacijske tehnike je v večji participaciji pri sprejetih dogovorih (učinkovitejše in bolj zavzeto delo), v večji povezanosti v skupini, v doživetju medsebojnega razumevanja, kar je dolgoročno preventivno za nastajanje trenj in konfliktov.

Izvedba in organizacija:
Ena skupina (posebej predmetna in posebej razredna stopnja) od 9h do 15h; vmesni 30′ odmor za kosilo.
Priporočljivo število udeležencev: 20
Prostorski pogoj: učilnica z namestitvijo stolov v krogu, demonstracijska tabla

 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S STARŠI
dvodnevni trening za šolske kolektive (15 pedagoških ur, do 20 udeležencev)

Ali verjamete, da nam starši pri delu z otroki lahko pomagajo več kot si sploh moremo predstavljati?

Kje so navadno ovire za stik in sodelovanje s starši?

 • ko so starši v naših očeh res problematični;
 • ko so starši prepričani v svoj prav in niso dovzetni za naša priporočila;
 • ko nas starši ne slišijo;
 • ko nas starši napadajo;
 • ko so starši nestrpni do nas in do šole;
 • ko starši svojega otroka vidijo v povsem drugi luči;
 • ko nas skrbi za otrokov napredek ali razvoj in se nas starši izogibajo.

Vadili bomo tehniko vodenja dialoga v izbranih situacijah z možnostjo, da izpostavite konkretne izkušnje iz vaše prakse. Opremili vas bomo, da boste s starši lahko resnično sodelovali in vam bodo v pomoč pri vašem šolskem delu.

Zakaj postavljamo starše na prvo mesto?
Verjamemo, da imajo domači vzorci največji vpliv na vedenje in delo učencev v šoli. Domača vzgoja je teren, kjer imajo starši največji vpliv. Danes se doma ustvarjajo tudi prepričanja o šoli, o učiteljih, o smiselnosti učenja in drugih pomembnih zadevah, ki povratno vplivajo na naše možnosti za sodelovanje z učenci v šoli. Srečanje s starši na »skupnem imenovalcu« je dolgotrajno in učinkovito zagotovilo za podporo našemu delu v šoli in podlaga dobrega sodelovanja.

 

SAMOOBRAMBA PRED STRESOM V ŠOLI
dvodnevni trening za šolske kolektive (15 pedagoških ur, do 20 udeležencev)

Stres najbolj učinkovito obvladujemo, če ustrezno opremimo sebe in spoznamo, kje nas stresne situacije “ujamejo”.

Temeljni trening učinkovite komunikacijske tehnike:

 • poslušanje
 • razlika med poslušati in slišati
 • povzemanje bistva slišanega
 • razumevanje drugega
 • empatija
 • zavedanje in obvladovanje svojega deleža

Predelali bomo vaje v situacijah, ki nam povzročajo največ stresa.
Cilj je razumevanje sprememb in razvojnih potreb ljudi, ki so na različnih položajih v razvojnem krogu, razumevanje dogajanja v svetu drugega, sporočanje svojih potreb na način, kjer smo slišani in premik od boja k sprejetosti in sodelovanju.
Trening je namenjen učiteljem in strokovnim delavcem, ki se srečujejo s težavnimi razredi, s težavnimi učenci, s težavnimi starši, z očitnimi ali prikritimi napetostmi v kolektivu.
Trening usmerja k večji povezanosti v kolektivih, spremembi od pritoževanja učiteljev k bolj konstruktivnim in profesionalnim pristopom reševanja ter samoobrambi pred boleznimi, ki so povezane s stresom. Posledično se bo izboljšala klima, manj bo težavnih situacij pri delu na vseh področjih.
Spoznanja in izkušnje so uporabne takoj!
Udeleženci bodo po seminarju opremljeni za lastno reševanje situacij, ki so jim doslej pomenile stres in dolgo trajajoče nelagodje. Znanja in veščine so uporabni tudi za reševanje domačih situacij in v drugih primerih, ko se v medsebojnih situacijah zapletemo v nesporazume ali dileme.

 

OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE S TEŽAVNIMI UČENCI
dvodnevni trening za šolske kolektive (15 pedagoških ur, do 20 udeležencev)

Težavnih učencev ne moremo kar odpraviti. Lahko pa pri sebi izberemo drugačne odzive. Neverjetno, kako se nato vse spremeni…

Ali poznate situacije, ki vas presenetijo in bi se želeli opremiti za njihovo obvaldovanje?

 • v vsakem razredu so učenci, ki niso disciplinirani;
 • vse več je učencev, ki ne spoštujejo avtoritete;
 • nekateri učenci nas vedno znova pripravijo, da se spustimo iz vajeti;
 • nekaterim učencem uspe, da pritisnejo na naše najbolj občutljive točke;
 • z nekaterimi učenci prihajamo vedno znova v konflikte;
 • vse smo že poskusili, a nič se bistveno ne spremeni.

Na treningu bomo pridobili neposredno uporabne veščine:

 • spoznali potek dogajanja v konfliktni situaciji s težavnim učencem,
 • dobili izkušnjo in neposredni vpogled v dogajanje v primeru konflikta s težavnim učencem,
 • se naučili strategij, ki jih lahko izbiramo v konkretnih primerih, da usmerimo potek konfliktne situacije v ustreznejši smeri,
 • konkretno preizkusili pridobljena znanja in veščine na konkretnih primerih iz našega konkretnega šolskega okolja,
 • dobili izkušnjo za komunikacijo o težavnih primerih v kolektivu na način strpnega, spoštljivega in profesionalnega odnosa,
 • izdelali načrt ohranjanja in dopolnjevanja pridobljenih znanj in izkušenj na dolgi rok.

 

SUPERVIZIJA V ZAKLJUČENIH SKUPINAH ALI AKTIVIH

mesečna srečanja (do 3 pedagoške ure, velikost skupine do 20)

Ko ima izobraževanje neposredno korist za delo in smisel – nov in veliko učinkovitejši način izobraževanja za učitelje.

Veščine, ki jih pridobimo na treningih v strnjeni obliki, je potrebno vpeljati še v prakso, v vsakdanje življenje. To je v nekaterih primerih preprosto, kdaj pa naletimo na ovire, ki jih nismo predvideli.
V takih primerih je smiselno, da svoje veščine okrepimo tudi za nepričakovane situacije, kar se dogaja na krajših rednih mesečnih srečanjih. Temu rečemo supervizija. Na vsakem srečanju obdelamo en primer. To je konkretno nadaljevalno učenje, ki vodi k mojstrstvu in samostojnemu delovanju na dolgi rok.

Pri superviziji je osnova, da se učimo na realnosti, ki jih ne moremo zanikati in se vsak dan znova spreminja. To so primeri iz vsakdanjih obremenitev, ki jih obravnavamo in se na njih učimo.
Druga razlika je v času, saj supervizija poteka v obliki krajših intenzivnih srečanj (do tri ure) na enakomerno časovno obdobje (optimalno je enkrat mesečno, lahko pa na več časa). To je veliko bolj učinkovita razporeditev od celodnevnih seminarjev in pomeni v učinkih bolj intenzivno delovanje po malih korakih, vendar z dolgotrajnejšim učinkom. Osredotočeni smo okoli enega primera (problemske situacije), ki jo rešujemo po korakih skozi daljše obdobje.

Kaj pridobijo učitelji?

 • podporo pri konkretnih primerih, kjer so sami že izgubili upanje;
 • možnost novega pogleda in izstop iz kroga vedno istih načinov, ki ne prinašajo koristi;
 • učenje na način, ki ne vodi v izgorevanje, daje upanje in povečuje motiviranost za delo;
 • profesionalni odnos in širino reševanja kompleksnejših situacij dela.

 

DELO Z RAZREDI DRUGAČE – UČINKOVITI NEFORMALNI NAČINI SOCIALNEGA UČENJA
dvodnevni trening za šolske kolektive (15 pedagoških ur)

Trening za učitelje in strokovne delavce, ki se srečujejo z razredi, v katerih vlada napetost v medsebojnih odnosih, nepovezanost, kjer so učenci nedisciplinirani in neobvladljivi.

Izobraževanje predstavi zgodbo iz lastne izkušnje, ko je avtor delal s težavnimi razredi in prek neformalnega projektnega dela uspel povečati povezanost in sodelovanje med učenci v razredu, hkrati pa vzpodbudil razrede, da so skupaj izdelali konkreten končni izdelek.

Izobraževanje o pristopu, ki ga na šoli uspešno uporabljajo z več generacijami, sestavljajo naslednje vsebine:

 • načela in možnosti neformalnega dela v šoli;
 • veščine za analizo klime in dinamike v razredu;
 • načrtovanje projektne naloge glede na konkretno identificirano dinamiko;
 • učenje socialnih veščin ob poteku projektnega dela; metode vzpodbujanja in poučevanja socialnih veščin v neformalnih situacijah;
 • demonstracija konkretnih projektnih vsebin in analiza primerov;
 • načrtovanje lastnih projektnih nalog.

Izobraževanje v kolektiv prinese nov duh in optimistično naravnanost za reševanje problemov, ki so bili doslej nočna mora v kolektivu. Veščine, ki jih pridobijo udeleženci, so dolgoročno uporabne za vodenje razredov in drugih skupin, s poudarkom na vzpodbujanju in krepitvi socialnih odnosov.
Udeleženci na izobraževanju izdelajo lasten načrt za delo v razredu, ki ga je možno takoj uporabiti.

 

 

ZELENI KLJUČ – OPREMLJENI OD ZLORAB DO SAMOPOŠKODB
dvodnevna delavnica (15 pedagoških ur)

Spoznajmo sedem veščin, zaradi katerih smo lahko pomirjeni glede zlorabe drog in opojnih substanc pri odraščajoči mladini.

Po demonstracijI zgodbe iz življenja prepoznamo dejavnike tveganja pri odraščajočem otroku na konkreten način, naučimo se voditi pogovor v družini o zlorabi opojnih substanc, o odnosu do uživanja, o ohranjanju stika z odraščajočimi, o odnosu do zdravja, o lastni integriteti, o reševanju primerov, kjer se mladim zalomi…

Natisnite si BREZPLAČNO INFORMATIVNO ZLOŽENKO.

 

 

IZOBRAŽEVANJA PO MERI

Izberite temo, ki se kaže kot največja potreba v kolektivu. Združimo lahko več tem in izobraževanje prilagodimo vašim potrebam.

Analiziramo problematiko in se pogovorimo o konkretnih zgodbah.
Pripravimo izobraževanje, ki zajema delo na konkretnih primerih.

Izobraževanja so investicija v kakovost medsebojnih odnosov na vseh ravneh. To pomeni večjo profesionalno in delovno učinkovitost ter več časa in energije za zadeve, ki so nam v veselje. Z večjo medsebojno povezanostjo se v življenje šolskega kolektiva naseli nov zagon, po katerem večina ljudi hrepeni že desetletja.

S klikom na KATALOG IZOBRAŽEVANJ, si izberite željeno izobraževanje. Izobraževanje vam lahko pripravimo tudi po vaši želji, glede na vsebino, ki jo potrebuje vaš kolektiv.

 

Start typing and press Enter to search

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki bodo vašo uporabniško izkušnjo naredili slajšo. Več informacij

Na strani uporabljamo piškotke, da vam lepše prikažemo vsebino in merimo obiskanost. Če boste uporabljali stran brez spremembe nastavitev piškotkov se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri